фото

Кажани України та суміжних країн:
керівництво для польових досліджень


 

Бібліографія

Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень (Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я.). - Київ, 2002. - 108 с. (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

Резюме

Керівництво адресовано фахівцям-зоологам і аматорам, що проводять дослідження хребетних тварин у польових умовах. Керівництво знайомить зі складом хіроптерофауни, її розподілом у часі і просторі, морфологічними особливостями видів та їх поширенням. Розглянуто способи пошуку сховищ та методи лову кажанів. Представлено ключі до визначення родів і видів кажанів, відомих у фауні України та суміжних країн. Для всіх видів складено нариси, що містять інформацію про поширення, місця перебування, міграційний статус та чисельність кажанів. Текст ілюстровано 69 рисунками та 6 таблицями, бібліографія включає 139 джерел.


 

Передмова ... 5   >>>

Розділ I. Біологічні особливості та морфологія кажанів ... 7  >>>

Загальна характеристики кажанів ... 8
Родові та надродові групи кажанів ... 11
Видовий склад кажанів та види-двійники ... 12
Розподіл видів за місцями оселення і регіонами ... 15
Фенологія та міграційний статус кажанів ... 17
Життєвий цикл: репродукція, сплячка ... 18
Ехолокація, політ та полювання ... 19
Охоронні категорії кажанів в Україні ... 20
Морфологічні особливості кажанів ... 22
Розподіл діагностичних ознак за родами ... 26
Відмінності між близькими видами ... 27

Розділ 2. Печерні угруповання кажанів та методи їх обліку ... 29  >>>

Місця перебування та екологічні групи кажанів ... 30
Печери як місця оселення кажанів ... 31
Склад печерних угруповань та його сезонні зміни ... 33
Особливості розподілу кажанів у печерах ... 34
Методи обліку населення кажанів печер ... 37

Розділ 3. Пошук і способи лову кажанів ... 39  >>>

Планування та організація досліджень ... 40
Пошук місць поселення кажанів ... 43
Засоби лову кажанів ... 46
Лови кажанів у сховищах дуплового типу ... 46
Лови стаціонарною пасткою "арфа" ... 51
Лови стаціонарною пасткою "павутинка" ... 54
Лови кажанів сачком та мобільною пасткою ... 58
Приваблювання кажанів при ловах ... 61

Розділ 4. Ключі до визначення кажанів ... 63  >>>

Структура ключів до визначення кажанів ... 64
Ключ 1. Визначення надродових груп кажанів ... 66
Ключ 2. Визначення видів підковиків (Rhinolophus) ... 68
Ключ 3. Визначення родів і видів вуханевих (Plecotini) ... 70
Ключ 4. Визначення родів і видів нічницевих (Myotini) ... 72
Ключ 5. Визначення родів лиликових (Vespertilionini) ... 78
Ключ 6. Визначення видів роду вечірниця (Nyctalus) ... 80
Ключ 7. Визначення видів нетопирів (Pipistrellus) ... 81
Ключ 8. Визначення видів лиликів (Vespertilio s. lato) ... 82
Післямова до визначника ... 84

Розділ 5. Характеристика видів ... 85  >>>

Загальні зауваги ... 86
Підковики та довгокрили (Rhinolophus et Miniopterus) ... 86
Нічниці (Myotis et Leuconoe) ... 88
Вухані та широковухи (Plecotus et Barbastella) ... 90
Вечірниці (Nyctalus) ... 91
Нетопири (Pipistrellus et Hypsugo) ... 92
Лилики та пергачі (Vespertilio & Eptesicus) ... 93

Розділ 6. Додатки ... 95  >>>

Використана і рекомендована література ... 96
Український центр охорони кажанів (УЦОК) ... 104
Публікації Українського центру охорони кажанів ... 106

Подяка ... 107

 

 повернутися

8 березня, 2004