фото

Володимир
Тищенко


 

Наукові інтереси

 • Фауна, екологія та етологія кажанів (Chiroptera), зокрема лісових (дендрофільних) видів
 • Питання збереження in situ та ex situ рідкісних видів кажанів
 • Фауна Поділля, кажани Поділля, природно-заповідні території Поділля
 • Дослідження фауни хребетних природно-заповідних територій, обліки птахів і ссавців, літні та зимові обліки кажанів, детекторні обліки
 • Фауна, населення та екологія хребетних лісу, біорізноманіття лісових екосистем, лісова екологія, еколого-фітоценотична приуроченість помешкань лісових птахів і ссавців
 • Хребетні в урболандшафтах
 • Збереження мисливських тварин, вольєрне розведення
 • Збереження ключових оселищ лісових тварин.
 • Зоологічний аспект виділення та збереження високоцінних для збереження лісів (ВЦЗЛ) у процесі лісової сертифікації (FSC)

 

Освіта

1. Диплом спеціаліста. Закінчив у 1997 році Київський університет імені Тараса Шевченка, (біологічний факультет) за спеціальністю "Зоологія": біолог-зоолог хребетних, викладач біології.

2. Диплом кандидата наук. У 2006 році захистив дисертацію на тему: “Еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (Chiroptera) в умовах Західного Поділля”. Кваліфікація: кандидат біологічних наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво (Національний аграрний університет, м. Київ).

 

Робота

Доцент кафедри біології лісу та мисливствознавства. Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

 

Громадська діяльність

Секретар науково-консультативної ради з охорони рукокрилих при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України; член Українського центру охорони кажанів, Українського теріологічного товариства, Західноукраїнського орнітологічного товариства; керівник студентського біологічного гуртка.

 

Контакти

ННІ лісового та садово-паркового господарства,
Національний аграрний університет,
вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Україна.

E-mail: kazhan[at]online.ua

 

 

Автор та співавтор 64 наукових публікацій, у т.ч. двох монографій.

 

Публікації у наукових журналах і збірниках

 • Тищенко О.В., Тищенко В.М., Кучерява Л.Ф. Знахідка Celastrus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі Різаний яр (Черкаська обл.) // Український ботанічний журнал. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 646-648.
 • Cагайдак А.В., Тищенко В.М., Кузьменко Ю.В. Оцінка просторово-типологічного розподілу бобра європейського (Castor fiber) у НПП “Деснянсько-Старогутський” // Науковий вісник НУБіП України. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 187, ч. 1. – С. 90-94.
 • Годлевская Е. В., Тыщенко В. Н., Гхазали М. А. Первая находка Myotis dasycneme (Chiroptera) в Крыму // Вестник зоологии. – 2013. – Т. 47, №1. – С. 38.   >>>
 • Годлевська Л., Ґхазалі М., Тищенко В. Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров’я (Україна) у 2010–2011 рр. // Мінливість та екологія ссавців. – 2012. – С. 88–97. (Праці Теріологічної Школи; Випуск 11).
 • Годлевська О. В., Тищенко В. М. Рукокрилі сусіди // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 43–46.
 • Влащенко А.С., Годлевская Е.В., Кравченко К.А., Тищенко В.Н., Гукасова А.С., Судакова М.В. Материалы по фауне рукокрылых национального природного парка «Голосеевский» // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18, № 1-2. – С. 51–58.   >>>
 • Godlevska O. V., Ghazali M. A., Tyshchenko V. M., Drebet M. V., Martynjuk V. Ju. Results of the Winter Bat Census in Two Bat Sites of the Central Podolia (Ukraine). // Вестник зоологии. – 2011. – т. 45, № 1. – С. 85-88.   >>>
 • Тищенко В.М. До оцінки значення лісових угруповань кажанів як об’єктів біологічного захисту лісу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К.: ВЦ НУБіП України, 2011. – Вип. 164, ч. 3. – С. 131-139.
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А., Тыщенко В. Н. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях Континентального Причерноморья Украины // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 34-41.
 • Тищенко В., Годлевська Л. Значення підземель у збереженні рідкісних видів кажанів на території природного заповідника «Медобори» // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С.761-766.
 • Годлевська О. В., Тищенко В. М., Гхазали М. А. Сучасний стан популяцій троглофільних рукокрилих Поділля і Середнього Придністров’я // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 53-64.
 • Шквиря М.Г., Сагайдак А.В. Тищенко В.М. Находки лесного кота, Felis silvestris (Сarnivora, Felidae), в Винницкой области (Украина) // Вестник зоологии. – 2009. – т. 43, № 1. – С. 68.
 • Тищенко В. М. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. – Київ, Глобалконсалтінг, 2009. – С. 496, 499, 506-507.
 • Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні / Кравець П. В. [ред], Лакида П. І., Кременецька Є. О., Бондарук Г. В., Букша І. Ф., Зібцев С. В., Розвод С. В., Тищенко В. М., Шпарик Ю. С.; Попович П. Б. - К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2009. – 250 c.   >>>
 • Тищенко В. М., Годлевська О. В. Перші знахідки Vespertilio murinus та Nyctalus noctula (Chiroptera) на зимівлі у м. Києві // Вестник зоологии. — 2008. — Т. 42, № 3. — С. 280.   >>>
 • Тищенко В., Трантін К. Збереження рідкісних видів тварин ex situ в Україні: пропоновані підкатегорії до Червоної книги України // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції з утримання, годівлі та лікування диких тварин, 25-26 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 17-21.
 • Голенко А., Тищенко В., Мякушко С. До методики збереження кажанів ex situ (на прикладі Eptesicus serotinus в Київському зоопарку) // Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. – Луганськ, 2008. – С. 37-43. (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 9).
 • Тищенко В.М. Методика оцінки харчових потреб кажанів при утримуванні в неволі // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з утримання, годівлі та лікування диких тварин, 18-19 квітня 2007 р. – К., 2007. – С. 98-101.
 • Голенко А. C., Тищенко В.М. Досвід утримування кажана пізнього (Eptesicus serotinus) у реабілітаційному центрі в умовах Київського зоопарку // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з утримання, годівлі та лікування диких тварин, 18-19 квітня 2007 р. – К., 2007. – С. 114-118.
 • Кременецька Є.О., Тищенко В.М., Сагайдак А.В. Методологічні підходи щодо збереження ключових помешкань лісових тварин під час проведення рубок лісу // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наук. статей учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Том 1. – Житомир, 2007. – С. 139 -143.
 • Тищенко В., Петрушенко Я. Підземелля Західного Поділля // Фауна печер України. – К., 2004. – С. 144-152. (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
 • Денисова Е. В., Тыщенко В. Н. Особенности репродуктивного и группового поведения некоторых видов рукокрылых (Chiroptera) // Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 15. Проблемы инвентаризации крымской биоты. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. – С. 48-56.
 • Тищенко В.М., Матвєєв М.Д. Літнє населення кажанів м. Кам’янця-Подільського // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. Наукових праць. – Вип. 61. – Лісівництво. – 2003. – С.126-131.
 • Тищенко В.М. Значення зоопарків як осередків відновлення видів, що знаходяться під загрозою зникнення // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – Київ: Хімджест, 2003. – С. 217-223.
 • Тищенко В. Пошук і способи лову кажанів // Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень (Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я.). Праці Теріологічної школи. –Вип. 3, розд.III. – К., 2002. – С. 39-62.
 • Тищенко В., Матвєєв М., Бовтунова Ю. До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. - 2005. - Вип. 17. - С. 173–183.
 • Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. – 2005. – Т. 39, № 2. – С. 37-45.    >>>
 • Тищенко В. М. Пізньолітні скупчення кажанів (Сhiroptera) у підземеллях Поділля // Ученые записки ТНУ. Серия "Биология, химия". — 2004. — Т. 17 (56), № 2. — С. 98-104.
 • Матвєєв М. Д., Тищенко В. М. Ссавці // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 171-174.
 • Тищенко В. Фауна кажанів (Chiroptera) природного заповідника "Медобори" // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". - Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. - С. 519-540.
 • Тищенко В. M. Myotis mystacinus та M. brandtii (Chiroptera) в умовах симпатрії на Поділлі (Україна) // Вестник зоологии. - 2003. - 37, № 6. - С. 90.
 • Тищенко В. Перші знахідки M. brandtii (Chiroptera) на Поділлі (Україна) // Вестник зоологии. - 2003. - 37, № 6. - С. 72.
 • Тищенко В.М., Матвєєв М.Д. Фауна кажанів м. Кам'янця-Подільського // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присв'яченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року. - Т. 2. - 2002. - С. 120-122.
 • Матвєєв М., Тищенко В. Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку "Подільські Товтри" // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І.В. Загороднюка. (Novitates Theriologicae. Pars 6). - Киів: Українське теріологічне товариство. - 2001. - С. 93-94.
 • Тищенко В. Вечірниці - Nyctalus // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І.В. Загороднюка. (Novitates Theriologicae. Pars 6) - Киів: Українське теріологічне товариство. - 2001. - С. 57-64.
 • Тищенко В.М. Сучасний стан та екологічні особливості нічниці водяної (Myotis daubentonii) на Поділлі // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2001, № 12. - С. 132-140.
 • Zagorodniuk I., Tyshchenko V., Petrushenko Ya. Horseshoe bats (Rhinolophus) in the Dnister region as most east-northern part of their range in Europe // Studia Chiropterologica. - Krakow, 2000, vol. 1. - P. 115-132.
 • Godlevsky L., Tyshсhenko V., Negoda V. First Records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv // Вестник зоологии. - 2000. - т. 34, № 3. - С. 78.    >>>
 • Тищенко В.М. Особливості розташування сховищ дендрофільних видів рукокрилих (Сhiroptera) на території заповідника "Медобори" // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наукових праць. - Вип.25. - Лісівництво. - 2000. - С.166-176.
 • Загороднюк І., Тищенко В. VI теріологічна школа-семінар “Макротеріофауна, її сучасний стан та перспективи збереження” // Вестник зоологии. – 2000. – т. 34, № 4-5. – С. 133-134.
 • Загороднюк І., Тищенко В. Уточнення щодо кажанів у Бернських списках // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І.В. Загороднюка. (Праці Теріологічної школи. Вип. 2). - К., - 1999. - С. 182-184.
 • Тищенко В.М. Лилик пізній - Eptesicus serotinus // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За ред. І.В. Загороднюка. (Праці Теріологічної школи. Вип. 2). - К., - 1999. - С. 81-90.
 • Тищенко В. Знахідки Myotis nattereri та M. bechsteinii (Mammalia, Chiroptera) на півдні Тернопільської області // Вестник зоологии. - 1999. - т. 33, № 3. - С. 100.

 

Матеріали конференцій, тези

 • Сидорчук Ю.В., Тищенко В.М. Аспекти лісівничого значення орнітофауни // Матеріали міжнародної науково-практичної конфренції “Природничі дослідження на Поділлі”, присвячені 10-річчю природничого факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Камянець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. - С. 74-75.
 • Кременецкая Е. А.. Тыщенко В. Н., Чурилов А. М. Мониторинг восстановления орнито- и фитоценоза на месте старовозрастного сосняка с оставленными ключевыми биотопами в Боярском лесничестве ОП НУБИП Украины «Боярская ЛДС» // Материалы докладов ІІІ Международной научно -практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие », г. Симферополь, Крым, (15 – 19 сентября 2014 года). – Симферополь, 2014. – С. 175 – 176.
 • Kremenetska Ie. O., Tyshchenko V. M., Kravets P. V. Systems for the Management and Conservation of Key Habitats for Birds and Mammals in Old-Growth Natural Forests of Ukraine // Abstracts of International Conference «Primeval Beech Forests. Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services», June 2nd to 9th, 2013 Lviv, Ukraine. - Swiss Federal Research Institute WSL, 2013: - P. 110.   >>>
 • Тищенко В., Сагайдак А. До фауни кажанів РЛП «Міжрічинський» // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. – Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. – C. 62 (Novitates Theriologicae. Pars 8).
 • Давиденко І. В., Тищенко В. М., Шевченко С. М. Оологічна колекція навчально-наукової лабораторії мисливствознавства ім. професора О. О. Салганського НУБІП України // Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 223-226.
 • Мілаковський Б., Тищенко В.М., Зібцев С.В. Стратегія щодо збереження біорізноманіття на території Боярської ЛДС // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів НУБіП, ННІЛіСПГ. – НУБіП, ННІЛіСПГ, 2010. – С. 17-18.
 • Godlevska L., Ghazali M., Khokhlova A., Tyshchenko V. Bat key underground sites in the Eastern Crimea, Ukraine: numbers, threats and future // 15th International Bat Research Conference. Prague, 23-27 Aug 2010.Volume of abstracts. — P. 150–151.   >>>
 • Godlevska L., Tyshchenko V., Ghazali M. Current state of cave-dwelling bats of Podillya and Dniester river region (Ukraine) // Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium (Cluj-Napoca, Romania, 18th - 22nd August 2008). — 2008. — P. 57.
 • Голенко А., Дзеверін І., Тищенко В. Основні закономірності передчасного припинення сплячки для пізнього кажана (Eptesicus serotinus) // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23-27.квітня.2007 р., м. Львів). – Львів, 2007. – С. 271-272.
 • Голенко А., Мякушко С., Тищенко В. Зміни маси тіла пізнього кажана протягом гібернації в лабораторних умовах та динаміка інтенсивності живлення виду протягом року // Молодь та поступ біології: Збірник тез Другої міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (21-24.03.2006 р., м. Львів). – Львів, 2006. – С. 245-246.
 • Шевченко С. М., Тищенко В. М. Стратегії утримування декоративних тварин в неволі (на прикладі вухатого їжака) // Біологія та проблеми захисту генофонду домашніх та декоративних тварин. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 100-102.
 • Тищенко В. М. Фауна рукокрилих (Chiroptera) Західно-Подільського Лісостепу: сучасний стан // Сучасні проблеми зоологічної науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О. Б. Кістяківського” – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – С. 174-176.
 • Тищенко В. Штучні підземелля як ключові помешкання кажанів // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). - Канів, 2003. - С. 290-292.
 • Тыщенко В.Н. Фауна рукокрылых (Chiroptera) лесов Западного Подолья (Украина) // Леса Евразии в XXI веке: Восток - Запад: Материалы II Международной конференции молодых ученых, посвященной профессору И.К. Пачоскому. - М.: МГУЛ, 2002. - С. 210-212.
 • Тищенко В.М., Тищенко О.В. Еколого-фітоценотична приуроченість лісових стацій рукокрилих природного заповідника "Медобори" // Матеріали українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". - Гримайлів, Природний заповідник "Медобори", 2002. - С. 110-111.
 • Тищенко В.М. Роль природно-заповідних територій Подільських Товтр у збереженні рідкісних видів кажанів // Матеріали українсько-польської наукової конференції "Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття". - Гримайлів, природний заповідник "Медобори", 2002. - С. 108-110.
 • Тищенко В., Негода В. Діяльність центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку // Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). - К.: МСУ, 2001. - С. 37-39.
 • Tyschenko V.M. Some biological and ethological peculiarities of parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in captivity // Advances in Ethology № 35: supplements to Ethology / 3 International Symposium on Physiology and Ethology of Wild and Zoo Animals: Berlin, Germany, 4-7 October 2000. - Berlin; Viena [u.a.]: Blackwell Wiss. -Verl., 2000, - P. 55.
 • Tyschenko V., Storozhuk S. Leisler's bat (Nyctalus leisleri) under Medobory Nature Reserve conditions // Abstracts of III International Conference on Carpathian Bats "State and Prospects of the Carpatian Bats Investigations in the Verge of Millenium". Rakhiv, Ukraine, 8-11 September 2000.- Carpatian Biosphere Reserve Press, Rakhiv, 2000. - P. 21.
 • Tyshchenko V. In addition to methods of bat roosts detection in the forest tracts of Western Ukraine // Abstracts of III International Conference Carpathian Bats "State and Prospects of the Carpatian Bats Investigations in the Verge of Millenium". Rakhiv, Ukraine, 8-11 September 2000.- Carpathian Biosphere Reserve Press, Rakhiv, 2000. - P. 20.
 • Tyschenko V. The role of ancient fortification constructions of Podillya in preservation of rare bat species // Bats & Man: Million Years of Coexistence. Abstracts VIII European Bat Research Symposium, Krakow, Poland, 23-27 August 1999. - Institute of Animal Systematic and Evolution PAS in Krakow, 1999. - P. 67.

 

Інші публікації

 • Тищенко В.М. Еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (Chiroptera) в умовах Західного Поділля: Автореф. дис. ... канд. біол. наук (06.03.03). – К.: Національний агарарний університет, 2006. – 22 с.
 • Годлевська О., Тищенко В. Наші сусіди - кажани / Буклет. УЦОК, 2010. - 8 с.
 • Методичні рекомендації з удосконалення системи ведення лісового господарства на основі запровадження лісової сертифікації / НУБіП України / Карпук, А.І., Кравець П.В., Розвод С.В., Кременецька Є.О., Тищенко, В.М., Морозюк О.В., Шевчук О.В., Чорнобров О.Ю. - К. : ЦП "Компринт", 2012. - 30 с. >>>
 • Методичні рекомендації з виділення, моніторингу та охорони особливо цінних для збереження лісів / НУБіП України, ВП НУБіП України “Боярська ЛДС” / Карпук А.І., Морозюк О.В., Токарева О.В., Тищенко В.М., Кременецька Є.О., Чурілов А.М., Шевчук О.В., Дубровець Б.В., Невмержицький В.І. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 45 с. >>>

 

 повернутися

29.02.2016